Lijst gebruikelijke werkzaamheden verdeling

De gebruikelijke werkzaamheden die voor een verdeling* in de prijs zijn begrepen, zijn:

 • dossier aanmaken;
 • controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • controle identiteit, nationaliteit en bevoegdheid van cliënt;
 • controle identiteitsbewijs;
 • controle Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
 • raadplegen Verificatie Identificatie Systeem (VIS);
 • controle faillissementsregister;
 • controle handelsregister (indien van toepassing);
 • onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap;
 • het schriftelijk bevestigen van de opdracht aan cliënten en eventuele tussenpersonen;
 • beoordeling van (eventueel) echtscheidingsconvenant;
 • controleren bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de opdracht;
 • controle van eventuele aanwezige hypotheken en/of beslagen bij het Kadaster;
 • onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen;
 • het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsook het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen;
 • verzoek aan de bank voor het eventueel opvragen van aflosnota('s);
 • maken van de akte van verdeling, incl. opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten;
 • maken van de eventuele hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op het registergoed;
 • gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de verkrijger;
 • maken van de nota, voor het verkrijgen van een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de verdeling en/of de hypotheek;
 • na 15 werkdagen vanaf opdrachtverlening en ontvangst van alle benodigde stukken toezending van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele tussenpersonen;
 • tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan verkrijger en vervreemder, en eventuele tussenpersonen;
 • controle of de te betalen gelden, de door de verkrijger te betalen koopsom, notariskosten, eventuele overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van partijen tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort incl. eventueel nabellen met de bank;
 • tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van verdeling; controle bij het Kadaster van eventueel aanwezige hypotheken en/of beslagen;
 • het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van verdeling en hypotheek;
 • zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster;
 • derde controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen;
 • uitbetaling van de gelden aan bank en cliënt;
 • (digitaal) toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt en aan de bank alsmede (digitaal) toezenden afschrift van de akte van verdeling aan verkrijger;
 • werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren;
 • akte 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.

* Met verdeling wordt bedoeld de verdeling van een registergoed vanwege de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst of vanwege echtscheiding.