Lijst gebruikelijke werkzaamheden levering en hypotheek

De gebruikelijke werkzaamheden die voor een levering en hypotheek in de prijs zijn inbegrepen, zijn: 

 • dossier aanmaken;
 • controle/naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • controle identiteit, nationaliteit en bevoegdheid van cliënt;
 • controle identiteitsbewijs;
 • controle Basisregistratie Personen (BRP);
 • raadplegen Verificatie Identificatie Systeem (VIS);
 • controle faillissementsregister;
 • controle handelsregister (indien van toepassing), exclusief legeskosten;
 • onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap;
 • het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de koopovereenkomst aan cliënten en eventuele makelaar(s) na opdrachtbevestiging koper;
 • beoordeling van de koopovereenkomst;
 • controleren bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging koper;
 • controle of niet een andere koopovereenkomst reeds is ingeschreven bij het Kadaster;
 • controle van eventuele aanwezige hypotheken en/of beslagen bij het Kadaster;
 • onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen, exclusief in geval van erfopvolging;
 • het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsook het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen (indien gewenst);
 • het verrekenen van de zakelijke lasten, mits door verkoper aangeleverd;
 • verzoek aan de bank van de verkoper om de aflosnota('s);
 • controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie incl. één keer rappel bij niet-tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie;
 • maken van de akte van levering, incl. opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten;
 • maken van de hypotheekakte waarbij een hypotheekrecht wordt gevestigd (hieronder uitrdukkelijk niet begrepen een particuliere hypotheek) voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning;
 • gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper;
 • maken van de nota, voor het verkrijgen van een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek;
 • tijdige (ten minste 3 dagen voor het passeren van de akte) toezending van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen;
 • tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen;
 • controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort incl. eventueel nabellen met de bank;
 • tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; controle bij het Kadaster van eventueel aanwezige hypotheken en/of beslagen;
 • het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek;
 • zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster;
 • derde controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen;
 • het verzorgen van de tijdige voldoening van de te betalen overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst;
 • uitbetaling (zonder spoed) van de gelden aan bank en cliënt;
 • toezenden van een digitaal afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt en aan de bank alsmede (digitaal) toezenden afschrift van de akte van levering aan koper;
 • werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren;
 • akte 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n).

Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.